دانلود(تعريف فرآيند)

حجم فایل : 412.6 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 26 بنام خدا مجموعه فعاليتهاي به هم پيوسته است كه از يك نقطه شروع و به يك نقطه خاتمه پيدا مي كند. هر كاري كه به نتيجه خاص انجام گيرد. به نظر شما از موارد زير كداميك فرايند است: صدور فيش كاركن|50685664|atv50685665|اِی تی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تعريف فرآيند هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 412.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا

مجموعه فعاليتهاي به هم پيوسته است كه از يك نقطه شروع و به يك نقطه خاتمه پيدا مي كند.
هر كاري كه به نتيجه خاص انجام گيرد.
به نظر شما از موارد زير كداميك فرايند است:

صدور فيش كاركنان مركز بهداشت ميانه
بهداشتي نمودن كارگاههاي قالي بافي در شهرستان ميانه
اندازه گيري عوامل زيان آور در محيط كار
توزيع داروهاي رواني در خانه هاي بهداشت ميانه
انگيزه كاركنان شبكه بهداشت و درمان ميانه
داروهاي رواني در خانه هاي بهداشت ميانه انواع فرآيند

1- فرآيند پشتيبان
2- فرآيند اصلي (خدمت)
شرايطي كه بايستي باشد تا فرآيند درست عمل كند:


درست و به موقع تدارك شود.
فعاليتهاي آن بطور صحيح انجام شود.
نتيجه آن پاسخگوي مشتري باشد. تعريف سيستم:

مجموعه اي از فرايندها ي به هم پيوسته را سيستم را تشكيل ميدهند.

براي اينكه سيستم خوب عمل كند بايد تك تك فرايندها خوب عمل كنند. فرايندهاي اموردارويي
انواع فرايندهاي زير را مشخص نمايد؟

صدور احكام كارگزيني پشتيباني
آموزش داروياران در مركز بهداشت ميانه پشتيبان
اندازه گيري ميزان در كارگزان كارخانه اصلي
صدور كارت بهداشتي براي صاحبان اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي اصلي فرايند نسخه خواني
و قوانين بيمه ها
مطلع نمودن پزشك مركز از موجودي روزانه داروخانه

كنترل نسخه از لحاظ تاريخ اعتبار – مهر پزشك – تعدادو قلم خوردگي دارو
سقف تاييدكليه بيمه هاي درماني جمع كل 110000 ريال ميباشدولي دربيمه روستايي بيشترازاين مبلغ ميبايست به تاييدرييس شبكه رسانده شود.
كنترل مشخصات كامل بيمار نام و نام خانوادگي –كد بيمه روستايي –تاريخ در سربرك نسخ

كنترل شماره پرونده بيماران رواني در بالاي نسخه

كنترل داروهاي رواني و ساير داروهاي خارج از سيستم رواني
قيمت گذاري دارو در حضور بيمار

كنترل نسخ داراي مهر پزشك خانواده

كنترل نسخه از لحاظ دو رنگ بودن يا دو خطي بودن

چنانچه نسخه ارائه شده داراي دو امضاء متفاوت و مغايرت مهرو امضاء كارلني و يا

دو خطي و دو رنگي باشد غير قابل پرداخت خواهد بود
دورنگ متفاوت با توضيح پزشك معالج در پشت نسخه قابل پرداخت است.

از پذيرش نسخي كه متن آنها به وسيله كاربن نوشته شده باشد خوداري فرمائيد.

ثبت بهاي نسخ و تعداد اقلام تحويل شده توسط داروخانه مي بايست در حضور

بيمار براي هريك از داروهاي تحويلي صورت گرفته و جمع كل و سهم بيمه شده

(فرانشيز) و سهم سازمان در نسخه مشخص گردد.
قيمت گذاري نسخ بايستي حتي المقدور بدون خط خوردگي باشد و اگر سهوا در<b...